Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 06/2017
Ngày cập nhật 06/06/2017
Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13 sẽ có hiệu lực từ 01/06/2017

Trong tháng 06/2017, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể như: Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13; Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ…

 

STT

 

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

LUẬT

 

 

1

Luật Trẻ em của Quốc hội, số 102/2016/QH13

102/2016/QH13

BH:05/04/2016
HL: 01/06/2017

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Quốc hội

353/2017/UBTVQH14

BH: 17/04/2017
HL: 01/06/2017

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

42/2017/NĐ-CP

BH: 05/04/2017
HL: 01/06/2017

2

Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

43/2017/NĐ-CP

BH: 14/04/2017
HL: 01/06/2017

3

Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

44/2017/NĐ-CP

BH: 14/04/2017
HL: 01/06/2017

4

Nghị định 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm

45/2017/NĐ-CP

BH: 21/04/2017
HL: 05/06/2017

5

Nghị định 48/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh

48/2017/NĐ-CP

BH: 24/04/2017
HL: 10/06/2017

6

Nghị định 52/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

52/2017/NĐ-CP

BH: 28/04/2017
HL: 15/06/2017

7

Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

35/2017/NĐ-CP

BH: 03/04/2017
HL: 20/06/2017

8

Nghị định 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng

53/2017/NĐ-CP

BH: 08/05/2017
HL: 25/06/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

11/2017/QĐ-TTg

BH: 11/04/2017
HL: 01/06/2017

2

Quyết định 1657/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thay đổi cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

1657/QĐ-BCT

BH: 10/05/2017
HL: 01/06/2017

3

Quyết định 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

12/2017/QĐ-TTg

BH: 22/04/2017
HL: 10/06/2017

4

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ

13/2017/QĐ-TTg

BH: 28/04/2017
HL: 15/06/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 31/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE"

31/2016/TT-BTTTT

BH: 08/12/2016
HL: 01/06/2017

2

Thông tư 50/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

50/2016/TT-BTNMT

BH: 30/12/2016
HL: 01/06/2017

3

Thông tư 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

02/2017/TT-BYT

BH: 15/03/2017
HL: 01/06/2017

4

Thông tư 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

05/2017/TT-BXD

BH: 05/04/2017
HL: 01/06/2017

5

Thông tư 11/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam

11/2017/TT-BGTVT

BH: 05/04/2017
HL: 01/06/2017

6

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán

29/2017/TT-BTC

BH: 12/04/2017
HL: 01/06/2017

7

Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

04/2017/TT-BYT

BH: 14/04/2017
HL: 01/06/2017

8

Thông tư 05/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

05/2017/TT-BYT

BH: 14/04/2017
HL: 01/06/2017

9

Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

12/2017/TT-BGTVT

BH: 15/04/2017
HL: 01/06/2017

10

Thông tư 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

31/2017/TT-BTC

BH: 18/04/2017
HL: 02/06/2017

11

Thông tư 30/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

30/2017/TT-BTC

BH: 18/04/2017
HL: 05/06/2017

12

Thông tư 05/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017

05/2017/TT-BCT

BH: 21/04/2017
HL: 05/06/2017

13

Thông tư 34/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

34/2017/TT-BTC

BH: 21/04/2017
HL: 08/06/2017

14

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz

04/2017/TT-BTTTT

BH: 24/04/2017
HL: 09/06/2017

15

Thông tư 35/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định

35/2017/TT-BTC

BH: 25/04/2017
HL: 10/06/2017

16

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

37/2017/TT-BTC

BH: 27/04/2017
HL: 12/06/2017

17

Thông tư 96/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam

96/2017/TT-BQP

BH: 27/04/2017
HL: 12/06/2017

18

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

10/2017/TT-BGDĐT

BH: 28/04/2017
HL: 12/06/2017

19

Thông tư 321/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

321/2016/TT-BTC

BH: 14/12/2016
HL: 15/06/2017

20

Thông tư 322/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

322/2016/TT-BTC

BH: 14/12/2016
HL: 15/06/2017

21

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

02/2017/TT-BKHĐT

BH: 18/04/2017
HL: 15/06/2017

22

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công

11/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 20/04/2017
HL: 15/06/2017

23

Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

12/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 20/04/2017
HL: 15/06/2017

24

Thông tư 06/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

06/2017/TT-BXD

BH: 25/04/2017
HL: 15/06/2017

25

Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

03/2017/TT-BKHĐT

BH: 25/04/2017
HL: 15/06/2017

26

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

36/2017/TT-BTC

BH: 27/04/2017
HL: 15/06/2017

27

Thông tư 33/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

33/2017/TT-BTC

BH: 20/04/2017
HL: 16/06/2017

28

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

11/2017/TT-BGDĐT

BH: 05/05/2017
HL: 20/06/2017

29

Thông tư 21/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

21/2017/TT-BYT

BH: 10/05/2017
HL: 25/06/2017

 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 7