Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017
Ngày cập nhật 01/08/2017
(Ảnh minh họa)

Trong tháng 08/2017, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là: Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…


 

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

1

Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

42/2017/QH14

BH: 21/06/2017

HL: 15/08/2017

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

71/2017/NĐ-CP

BH: 06/06/2017

HL: 01/08/2017

2

Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

72/2017/NĐ-CP

BH: 13/06/2017

HL: 01/08/2017

3

Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

73/2017/NĐ-CP

BH: 14/06/2017

HL: 01/08/2017

4

Nghị định 74/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

74/2017/NĐ-CP

BH: 20/06/2017

HL: 05/08/2017

5

Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

76/2017/NĐ-CP

BH: 30/06/2017

HL: 15/08/2017

6

Nghị định 77/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

77/2017/NĐ-CP

BH: 03/07/2017

HL: 20/08/2017

7

Nghị định 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

78/2017/NĐ-CP

BH: 03/07/2017

HL: 20/08/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

20/2017/QĐ-TTg

BH: 12/06/2017

HL: 01/08/2017

2

Quyết định 1495/QĐ-BVTV của Cục Bảo vệ thực vật về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

1495/QĐ-BVTV

BH: 11/07/2017

HL:01/08/2017

3

Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

07/2017/QĐ-KTNN

BH: 20/06/2017

HL: 04/08/2017

4

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

21/2017/QĐ-TTg

BH: 15/06/2017

HL: 05/08/2017

5

Quyết định 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22/2017/QĐ-TTg

BH: 22/06/2017

HL: 10/08/2017

6

Quyết định 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

23/2017/QĐ-TTg

BH: 22/06/2017

HL: 15/08/2017

7

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

24/2017/QĐ-TTg

BH: 30/06/2017

HL: 15/08/2017

8

Quyết định 25/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/2017/QĐ-TTg

BH: 03/07/2017

HL: 18/08/2017

9

Quyết định 28/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

28/2017/QĐ-TTg

BH: 03/07/2017

HL: 18/08/2017

10

Quyết định 27/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/2017/QĐ-TTg

BH: 03/07/2017

HL: 18/08/2017

 

11

Quyết định 26/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai

26/2017/QĐ-TTg

BH: 03/07/2017

HL: 18/08/2017

12

Quyết định 30/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

30/2017/QĐ-TTg

BH: 07/07/2017

HL: 20/08/2017

13

Quyết định 29/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

29/2017/QĐ-TTg

BH: 03/07/2017

HL: 21/08/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

46/2017/TT-BTC

BH: 12/05/2017

HL: 01/08/2017

2

Thông tư 19/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

19/2017/TT-BGTVT

BH: 06/06/2017

HL: 01/08/2017

3

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/2017/TT-BGDĐT

BH: 09/06/2017

HL: 01/08/2017

4

Thông tư 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

59/2017/TT-BTC

BH: 13/06/2017

HL: 01/08/2017

5

Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

61/2017/TT-BTC

BH: 15/06/2017

HL: 01/08/2017

6

Thông tư 62/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

62/2017/TT-BTC

BH: 19/06/2017

HL: 05/08/2017

7

Thông tư 15/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

15/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 07/08/2017

8

Thông tư 08/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

08/2017/TT-BCT

BH: 26/06/2017

HL: 10/08/2017

9

Thông tư 26/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

26/2017/TT-BYT

BH: 26/06/2017

HL: 10/08/2017

10

Thông tư 04/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

04/2017/TT-NHNN

BH: 28/06/2017

HL: 12/08/2017

11

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

20/2017/TT-BGTVT

BH: 21/05/2017

HL: 15/08/2017

12

Thông tư 63/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

63/2017/TT-BTC

BH: 19/06/2017

HL: 15/08/2017

13

Thông tư 10/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm

10/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 15/08/2017

14

Thông tư 12/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

12/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 15/08/2017

15

Thông tư 64/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân

64/2017/TT-BTC

BH: 27/06/2017

HL: 15/08/2017

16

Thông tư 09/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

09/2017/TT-BKHCN

BH: 27/06/2017

HL: 15/08/2017

17

Thông tư 10/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

10/2017/TT-BKHCN

BH: 28/06/2017

HL: 15/08/2017

18

Thông tư 28/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

28/2017/TT-BYT

BH: 28/06/2017

HL: 15/08/2017

19

Thông tư 05/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợnước ngoài của doanh nghiệp

05/2017/TT-NHNN

BH: 30/06/2017

HL: 15/08/2017

20

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

16/2017/TT-BLĐTBXH

BH: 08/06/2017

HL: 22/08/2017

21

Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

14/2017/TT-BNNPTNT

BH: 05/07/2017

HL: 22/08/2017

22

Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm

69/2017/TT-BTC

BH: 07/07/2017

HL: 22/08/2017

23

Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật

02/2017/TT-BVHTTDL

BH: 05/07/2017

HL: 25/08/2017

24

Thông tư 162/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

162/2017/TT-BQP

BH: 10/07/2017

HL: 25/08/2017

25

Thông tư 71/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020

71/2017/TT-BTC

BH: 13/07/2017

HL: 25/08/2017

26

Thông tư 13/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

13/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 10/08/2017

27

Thông tư 14/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

14/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 15/08/2017

28

Thông tư 67/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ

67/2017/TT-BTC

BH: 30/06/2017

HL: 15/08/2017

29

Thông tư 16/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

16/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 15/08/2017

30

Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

17/2017/TT-BTTTT

BH: 23/06/2017

HL: 15/08/2017

31

Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

16/2017/TT-BGDĐT

BH: 12/07/2017

HL: 28/08/2017

32

Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

09/2017/TT-BCT

BH: 13/07/2017

HL: 31/08/2017

 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 5