Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Ngày cập nhật 01/09/2017

Trong tháng 09/2017, nhiều văn bản mới, có nội dung quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực: Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần…

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

   

1

Nghị định 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

82/2017/NĐ-CP

BH:17/07/2017
HL: 01/09/2017

2

Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

80/2017/NĐ-CP

BH:17/07/2017
HL: 05/09/2017

3

Nghị định 85/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

85/2017/NĐ-CP

BH:19/07/2017
HL: 05/09/2017

4

Nghị định 84/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

84/2017/NĐ-CP

BH:18/07/2017
HL: 10/09/2017

5

Nghị định 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

88/2017/NĐ-CP

BH:27/07/2017
HL: 15/09/2017

6

Nghị định 89/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hải Phòng

89/2017/NĐ-CP

BH:29/07/2017
HL: 15/09/2017

7

Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

90/2017/NĐ-CP

BH:31/07/2017
HL: 15/09/2017

8

Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

92/2017/NĐ-CP

BH:07/08/2017
HL: 25/09/2017

9

Nghị định 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước

93/2017/NĐ-CP

BH:07/08/2017
HL: 25/09/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

31/2017/QĐ-TTg

BH:17/07/2017
HL: 01/09/2017

2

Quyết định 32/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ

32/2017/QĐ-TTg

BH:20/07/2017
HL: 05/09/2017

3

Quyết định 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

35/2017/QĐ-TTg

BH:25/07/2017
HL: 10/09/2017

4

Quyết định 33/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

33/2017/QĐ-TTg

BH:25/07/2017
HL: 15/09/2017

5

Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước

08/2017/QĐ-KTNN

BH:14/08/2017
HL: 28/09/2017

6

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

09/2017/QĐ-KTNN

BH:15/08/2017
HL: 29/09/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 04/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

04/2017/TT-BNV

BH:17/07/2017
HL: 01/09/2017

2

Thông tư 06/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân

06/2017/TT-NHNN

BH:05/07/2017
HL: 01/09/2017

3

Thông tư 10/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

10/2017/TT-BTC

BH:06/02/2017
HL: 01/09/2017

4

Thông tư 14/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

14/2017/TT-BCT

BH:28/08/2017
HL: 01/09/2017

5

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã bưu chính quốc gia

07/2017/TT-BTTTT

BH:23/06/2017
HL: 01/09/2017

6

Thông tư 11/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

11/2017/TT-BTTTT

BH:23/06/2017
HL: 01/09/2017

7

Thông tư 21/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay và Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

21/2017/TT-BGTVT

BH:30/06/2017
HL: 01/09/2017

8

Thông tư 22/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BGTVT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

22/2017/TT-BGTVT

BH:07/07/2017
HL: 01/09/2017

9

Thông tư 73/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

73/2017/TT-BTC

BH:17/07/2017
HL: 01/09/2017

10

Thông tư 29/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

29/2017/TT-BYT

BH:10/07/2017
HL: 01/09/2017

11

Thông tư 11/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

11/2017/TT-BTNMT

BH:29/06/2017
HL: 01/09/2017

12

Thông tư 75/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

75/2017/TT-BTC

BH:21/07/2017
HL: 05/09/2017

13

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

18/2017/TT-BGDĐT

BH:21/07/2017
HL: 05/09/2017

14

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

15/2017/TT-BTNMT

BH:21/07/2017
HL: 07/09/2017

15

Thông tư 76/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

76/2017/TT-BTC

BH:26/07/2017
HL: 10/09/2017

16

Thông tư 11/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

11/2017/TT-BCT

BH:28/07/2017
HL: 11/09/2017

17

Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

19/2017/TT-BGDĐT

BH:28/07/2017
HL: 12/09/2017

18

Thông tư 12/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

12/2017/TT-BCT

BH:31/07/2017
HL: 14/09/2017

19

Thông tư 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

72/2017/TT-BTC

BH:17/07/2017
HL: 15/09/2017

20

Thông tư 79/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

79/2017/TT-BTC

BH:01/08/2017
HL: 15/09/2017

21

Thông tư 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

10/2017/TT-BCT

BH:26/07/2017
HL: 15/09/2017

22

Thông tư 23/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em

23/2017/TT-BYT

BH:15/05/2017
HL: 15/09/2017

23

Thông tư 27/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương

27/2017/TT-BYT

BH:28/06/2017
HL: 15/09/2017

24

Thông tư 31/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

31/2017/TT-BYT

BH:25/07/2017
HL: 15/09/2017

25

Thông tư 32/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế

32/2017/TT-BYT

BH:28/07/2017
HL: 15/09/2017

26

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

23/2017/TT-BGTVT

BH:28/07/2017
HL: 15/09/2017

27

Thông tư 25/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

25/2017/TT-BGTVT

BH:28/07/2017
HL: 15/09/2017

28

Thông tư 16/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

16/2017/TT-BTNMT

BH:25/07/2017
HL: 15/09/2017

29

Thông tư 17/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang

17/2017/TT-BTNMT

BH:26/07/2017
HL: 15/09/2017

30

Thông tư 18/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang

18/2017/TT-BTNMT

BH:26/07/2017
HL: 15/09/2017

31

Thông tư 07/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

07/2017/TT-BTP

BH:28/07/2017
HL: 15/09/2017

32

Thông tư 13/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

13/2017/TT-BCT

BH:03/08/2017
HL: 19/09/2017

33

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

08/2017/TT-BTTTT

BH:23/06/2017
HL: 21/09/2017

34

Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

21/2017/TT-BLĐTBXH

BH:07/08/2017
HL: 22/09/2017

35

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

22/2017/TT-BLĐTBXH

BH:10/08/2017
HL: 25/09/2017

36

Thông tư 184/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 09:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo mặt đất

184/2017/TT-BQP

BH:07/08/2017
HL: 25/09/2017

37

Thông tư 185/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không

185/2017/TT-BQP

BH:07/08/2017
HL: 25/09/2017

38

Thông tư 09/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

09/2017/TT-BGTVT

BH:20/03/2017
HL: 28/09/2017

39

Thông tư 02/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

02/2017/TT-NHNN

BH:17/05/2017
HL: 30/09/2017

40

Thông tư 84/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

84/2017/TT-BTC

BH:15/08/2017
HL: 30/09/2017

 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 8