Tìm kiếm tin tức
Liên quan đến giá tối thiểu, giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015
Ngày cập nhật 03/03/2015
Để giải quyết vướng mắc việc xác định giá tối thiểu bán đấu giá đất thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2015; ngày 27/2/2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 904/UBND-TC có ý kiến như sau:
 
Về giá đất tối thiểu bán đấu giá chuyển tiếp sang năm 2015: Đối với các khu đất, lô đất đã có quyết định xác định giá trước ngày 31/12/2014, không quy định thời hiệu và không thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 của tỉnh (Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) nhân (X) với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đước tiếp tục áp dụng chuyển tiếp sang năm 2015. UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chuyển nhượng theo quy định của Luật đất đai 2013, phê duyệt hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu giá đất (nếu cần).
 
Việc xác định giá đất tối thiểu, giá khởi điểm bán đấu giá trong năm 2015: Đối với các khu đất, lô đất đã có quyết định xác định giá trước ngày 31/12/2014 không thuộc quy định nêu trên (tại Khoản 1 của Công văn); các khu đất, lô đất định giá mới trong năm 2015: Việc xác định giá đất tối thiểu bán đấu giá thực hiện theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính tham mưu UBND tỉnh ủy quyền, phân cấp quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp tình hình thực tế.
 
www.thuathienhue.gov.vn
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 306.039
Truy cập hiện tại 17