Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiện toàn Hội đồng thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 13/10/2015
Ngày 12/10/2015, đồng chí Trịnh Đức Hùng đã ký ban hành quyết định 6135/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền(gọi tắt là Hội đồng), theo Quyết định này Hội đồng gồm các ông có tên sau:
 
Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Cho - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Phó Trưởng ban thường trực Ban điều hành Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.
 
 Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phó Trưởng ban điều hành Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện.
 
 Các thành viên:
 
- Ông Đoàn Quang Sơn - Trưởng Công an huyện.
 
- Ông Đặng Quang Bình - Trưởng phòng Nội vụ huyện.
 
- Ông Phan Ngọc Châu - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.
 
- Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
 
- Ông Thái Văn Lệ - Trưởng phòng Y tế huyện.
 
- Ông Trần Quang Cườm - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
 
- Ông Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
 
- Ông Nguyễn Khoa Nhẫn - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện.
 
- Ông Nguyễn Quang Thận - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
 
- Ông Hoàng Bá Nghiễm - Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.
 
- Ông Nguyễn Vũ - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện.
 
- Ông Trần Lợi - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
 
Hội đồng có nhiệm vụ: Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và các văn bản có liên quan khác để tham mưu UBND huyện thẩm tra, đánh giá, đề nghị UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.
 
 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng:
 
- Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có quyền điều động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để tham gia giúp việc.
 
- Cơ quan thường trực của Hội đồng đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu nơi cơ quan đang công tác để điều hành các hoạt động của Hội đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
- Việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND huyện
 
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 8