Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 3108/QĐ-UBND công bố 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể gồm: thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ cở tín ngưỡng; thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo; thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở; thủ tục đăng ký người vào tu; thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng; thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tôn giáo, lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng được quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 329.339
Truy cập hiện tại 7